Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK S-GUIDE, S.R.O.
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
a) Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře provozované společností S-GUIDE, s.r.o., IČ: 26946718, sídlem Erbenova 8, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47548 (dále jen „CK S-GUIDE“). 
b) Tyto Všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy o poskytnutí služby cestovního ruchu (dále také jen „jiná smlouva“) uzavřené mezi zákazníkem, přičemž zákazníkem se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, a CK S-GUIDE a jsou platné a účinné od 10.11.2017. Za zákazníka se považuje rovněž osoba, v jejíž prospěch byla smlouva o zájezdu nebo jiná smlouva uzavřena ve smyslu §1767 a §1768 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Smluvní strany se dohodly, že uzavře-li zákazník smlouvu o zájezdu nebo jinou smlouvu ve prospěch třetí osoby a třetí osoba takto nabyté právo dle smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy odmítne, bude plněno osobě, která smlouvu o zájezdu nebo jinou smlouvu uzavřela, nedohodne-li se CK S-GUIDE a zákazník jinak.
c) Bude-li smlouva o zájezdu uzavřena v jiné než písemné formě, CK S-GUIDE vystaví zákazníkovi bezprostředně po uzavření takové smlouvy o zájezdu písemný doklad o uzavření smlouvy o zájezdu (potvrzení o zájezdu) v souladu s §2525 občanského zákoníku.
d) Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., v platném znění („zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu”) nebo ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb cestovního ruchu jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka.
2. VZNIK A PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
a) Smluvní vztah mezi CK S-GUIDE a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (případně jeho zástupcem) podepsané písemné smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy o poskytnutí služby cestovního ruchu (dále také v textu společně jen jako „Smlouva“), přičemž není-li Smlouva uzavřena písemnou formou, dochází k uzavření Smlouvy okamžikem odeslání potvrzení CK S-GUIDE do e-mailové schránky zákazníka nebo faxem. Zákazník podpisem Smlouvy případně učiněním objednávky (není-li Smlouva uzavřena písemnou formou) zároveň potvrzuje, že před uzavřením Smlouvy seznámil s katalogem, případně dodatečnými nabídkami, těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, Přepravními podmínkami pro cestující, zavazadla a zboží vydanými příslušnou přepravní společností, která zajišťuje dopravu v rámci Smlouvy (dále jen „Přepravní podmínky”) a že pro účely přepravy jsou pro něj práva a povinnosti vyplývající z těchto Přepravních podmínek závazné.
b) Smlouva obsahuje zejména označení smluvních stran, vymezení zájezdu/služby cestovního ruchu (termín zahájení a ukončení, uvedení všech poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu, místo a dobu jejich trvání), cenu včetně časového rozvrhu plateb a výši jednotlivých záloh. Zákazník odpovídá za správnost všech jím vyplněných údajů uvedených ve Smlouvě. Rozšíření nebo změny služeb nad tento rámec je CK S-GUIDE povinna písemně zákazníkovi potvrdit a zákazník je povinen tyto služby uhradit před nástupem na zájezd.
c) Specifikace ubytování, jeho polohy, kategorie, stupně vybavenosti a hlavní charakteristické znaky, specifikace dopravy, tj. druh, charakteristika a kategorie dopravního prostředku a údaje o trase cesty a specifikace stravování, tj. jeho způsobu a rozsahu, jsou-li některé z těchto služeb součástí zájezdu, vyplývají z katalogu, internetové nabídky CK S-GUIDE na http://www.sguide.cz, informačního nebo nabídkového listu CK S-GUIDE nebo přímo ze smlouvy o zájezdu.
d) V otázkách neupravených Smlouvou, Všeobecnými smluvními podmínkami, Přepravními podmínkami, zvláštními podmínkami a jinými podmínkami přiloženými ke Smlouvě tvořící její nedílnou součást, se smluvní vztah mezi CK S-GUIDE a zákazníkem řídí příslušnými platnými právními předpisy České republiky, platnými právními předpisy Evropských společenství/Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
 
e) Pokud zákazník nevyužije některé sjednané a zaplacené služby, není možná náhrada nečerpaných služeb.
3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
a) Současně s podpisem Smlouvy je zákazník povinen uhradit zálohu ve výši 40 % z celkové ceny objednaných služeb cestovního ruchu, která je splatná do 2 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy. Dokladem o zaplacení je vystavený příjmový doklad, výpis z účtu nebo útržek poštovní poukázky.
b) Doplatek ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30 dnů před zahájením zájezdu nebo poskytnutím jiné služby cestovního ruchu.
c) V cenách nabízených služeb cestovního ruchu je zahrnuto zákonné pojištění CK S-GUIDE proti úpadku. Je-li součástí cestovních služeb ještě jiný typ pojištění, je částka za toto pojištění splatná při podpisu Smlouvy o zájezdu. V případě pojištění pro případ zrušení zájezdu ze strany zákazníka (Pojištění stornovacích poplatků), je zákazník povinen předat CK S-GUIDE údaje o pojištěných nejpozději v den úhrady zálohy na cestovní služby.
d) Datem splatnosti se rozumí datum připsání zálohy, případně doplatku nebo celé částky, na bankovní účet CK S-GUIDE nebo datum osobní úhrady v hotovosti v kanceláři CK S-GUIDE.
e) V případě objednávky služeb cestovního ruchu označených jako „Last-minute Nabídka“ je datum splatnosti celé částky do druhého dne ode dne uzavření Smlouvy o zájezdu. Při uzavření Smlouvy o zájezdu méně než 30 dnů před zahájením zájezdu, je zákazník povinen při podpisu Smlouvy o zájezdu uhradit plnou cenu zájezdu.
f) Nedodržení termínů splatnosti je porušením Smlouvy. Jestliže zákazník neuhradí cenu zájezdu nebo její část ani v náhradní dodatečné lhůtě, CK S-GUIDE má právo od smlouvy odstoupit. Pokud CK S-GUIDE nevyužije práva k odstoupení od smlouvy a není-li cena zájezdu zaplacena v plné výši ani do 14 dnů před zahájením zájezdu v případě uzavření Smlouvy o zájezdu v době delší než 14 dnů od zahájení zájezdu má se za to, že zákazník od smlouvy odstoupil. CK S-GUIDE vzniká nárok na odstupné ve výši 80 % z celkové ceny zájezdu, které je zákazník povinen uhradit; tím není dotčen případný nárok CK S-GUIDE na náhradu škody. Pokud CK S-GUIDE nevyužije práva k odstoupení od smlouvy a není-li cena zájezdu zaplacena v plné výši  do 2 dnů od uzavření Smlouvy o zájezdu v době kratší než 2 dny před zahájením zájezdu má se za to, že zákazník od smlouvy odstoupil. V tomto případě CK S-GUIDE vzniká nárok na odstupné ve výši 100 % z celkové ceny zájezdu, které je zákazník povinen uhradit; tím není dotčen případný nárok CK S-GUIDE na náhradu škody.
g) Zákazník obdrží potřebné cestovní informace (vouchery, mapy a další informace) po plné úhradě svých závazků. Zároveň zákazník bere na vědomí, že v případě neúplné úhrady ceny služeb cestovního ruchu nebude čerpat objednané služby. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb cestovního ruchu pouze při včasném zaplacení ceny zájezdu v celé sjednané výši.
h) Poplatky spojené se změnou objednávky (viz čl. 6 těchto Všeobecných smluvních podmínek) je zákazník povinen uhradit ihned.
i) Je-li cena služeb cestovního ruchu denominovaná v zahraniční měně, přepočtový kurz stanovuje CK S-GUIDE. Zákazníkovi je podpisem Smlouvy umožněno uhradit služby cestovního ruchu dle jeho výběru v zahraniční měně nebo v českých korunách. Při bankovním převodu zahraničních měn nese veškeré poplatky převádějící osoba.
j) Zájezd je možné částečně nebo plně uhradit dárkovým certifikátem, přičemž případný přeplatek není možné refundovat.
4. ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU
a) CK S-GUIDE je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu. Cenu již objednaných služeb cestovního ruchu lze zvýšit pouze v případech, kdy dojde ke:
- zvýšení ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot - pokud se cena leteckého paliva zvýší nad 600 USD/MT, bude cena zvýšena o 40,- Kč za každé 1 % nárůstu ceny paliva;
 - zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků. S-GUIDE, s.r.o. je v takovém případě oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu;
-  oslabení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 % - pokud se kurz Kč k cizí měně zvýší o více než 10 % oproti kurzu ČNB platnému k 20. 10. roku předcházejícímu rok konání zájezdu, bude cena zvýšena o 1 % za každé 1 % nárůstu kurzu Kč;
- zvýšení ceny pojistných sazeb. 
b) Pro účely určení ceny jednotlivých faktorů uvedených v odstavci a) je rozhodný stav ke dni uzavření Smlouvy. Zvýšení ceny zájezdu bude provedeno o výši souhrnu rozdílů cen těchto faktorů ze dne uzavření Smlouvy a dne, kdy došlo k rozhodnutí o zvýšení ceny zájezdu.
c) Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu nebo poskytnutím služby cestovního ruchu.
d) Zákazník má povinnost do 2 dnů ode dne oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení ceny zájezdu nebo služby cestovního ruchu. V případě, že tento závazek poruší, má CK S-GUIDE právo odstoupit od Smlouvy (§ 2533 občanského zákoníku)
5. PŘIRÁŽKY A SLEVY
a) Při obsazení dvoulůžkového (event. vícelůžkového) pokoje menším než nominálním počtem osob je k ceně ubytování připočítána přirážka k ceně dle aktuálního ceníku.
b) Při pobytu kratším čtyř dnů může být k nominální ceně ubytování připočítána přirážka pro krátkodobé pobyty ve výši 10% z ceny ubytování.
c) Slevy uvedené CK S-GUIDE je možno přiznat pouze tehdy, splnil-li zákazník podmínky pro čerpání těchto slev. Jednotlivé slevy nelze sčítat, není-li výslovně uvedeno jinak.
6. ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB A JEJICH PRÁVNÍ DŮSLEDKY, ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
a) Změny a odchylky jednotlivých služeb CK S-GUIDE od dohodnutého obsahu Smlouvy o zájezdu jsou v případech objektivních důvodů přípustné. Jedná se zejména o změny druhu dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy a termínu letu, mezipřistání, event. programu během zájezdu (z důvodu tzv. vyšší moci). 
b) CK S-GUIDE není odpovědna za nesplnění svých závazků a povinností a škodu způsobenou porušením právní povinnosti, pokud porušení bylo způsobeno zákazníkem či třetí osobou, která není spojená s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možno předpokládat, nebo byla nevyhnutelná, nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po cestovní kanceláři požadovat.
6.1 Ze strany CK S-GUIDE:
aa) Při změně ubytování z objektivních důvodů bude CK S-GUIDE postupovat následovně:
CK S-GUIDE dodrží stejnou kategorii, která byla v objednána zákazníkem (v tomto případě zákazník nemá nárok na změnu ceny), nebo
poskytne ubytování o kategorii vyšší (v tomto případě CK S-GUIDE nemá nárok na doplatek) či
poskytne ubytování o kategorii nižší (v tomto případě má zákazník nárok na vrácení rozdílu v ceně zájezdu, na další finanční plnění nárok nevzniká). 
V případě výše uvedené změny uskutečněné až v průběhu ubytování má zákazník nárok na vrácení rozdílu v ceně, pokud tento vznikne, na další finanční plnění nárok nevzniká
bb) Při změně dohodnutých služeb ze strany CK S-GUIDE má zákazník právo se ve stanovené lhůtě písemně rozhodnout, zda bude se změnami dle odstavce písm. c) souhlasit nebo zda od Smlouvy o zájezdu odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené CK S-GUIDE, která nesmí být kratšÍ5-ti dnů ode dne doručení návrhu na změnu Smlouvy o zájezdu zákazníkovi, od Smlouvy o zájezdu neodstoupí, má se za to, že zákazník s její změnou souhlasí. Odstoupí-li zákazník v takovém případě od Smlouvy o zájezdu, bude zákazníkovi vrácena již zaplacená částka, na další finanční plnění nevzniká nárok.
cc) Neplacené služby poskytne CK S-GUIDE zákazníkovi v případě, že to situace umožňuje a nevzniká tím CK S-GUIDE finanční ani jiná újma. V případě neposkytnutí této služby nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu škody.
dd) V důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým CK S-GUIDE nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, má CK S-GUIDE právo na úhradu dosud poskytnutých služeb.
6.2 Ze strany zákazníka:
aa) Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK S-GUIDE, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení se tato osoba stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu. Původní a nový zákazník, společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a za úhradu manipulačního poplatku ve výši 200 Kč/osoba.
bb) Za podstatnou změnu uzavřené Smlouvy o zájezdu (např. změna termínu zájezdu, změna místa ubytování apod.) je zákazník povinen CK S-GUIDE uhradit paušální poplatek 300,- Kč/osoba za každou jednotlivou změnu.
cc) Další poplatky za administrativní úkony spojené s vyřizováním nadstandardních služeb jsou stanoveny individuálně a po dohodě se zákazníkem.
dd) Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd/odlet, má CK S-GUIDE nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.
ee) Zákazníkem požadovaná změna termínu odjezdu/odletu, destinace, hotelu, místa odletu a příletu je vždy posuzována jako odstoupení od Smlouvy o zájezdu a uzavření nové Smlouvy o zájezdu. Nová Smlouva o zájezdu bude uzavřena dle aktuální nabídky platné v době jejího uzavření.
 
7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU, ODSTUPNÉ
7.1 Ze strany zákazníka
aa) Zákazník má před zahájením zájezdu právo na odstoupení od Smlouvy o zájezdu a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy za zájezd bez účtování jakéhokoliv odstupného:
•pokud nepřijme návrh CK S-GUIDE na změnu smlouvy o zájezdu;
•pokud CK S-GUIDE poruší své povinnosti stanovené Smlouvou o zájezdu nebo zákonem.
bb) Doporučuje se, aby oznámení o odstoupení od Smlouvy o zájezdu zákazník sepsal formou záznamu v prodejním místě, kde služby zakoupil nebo na toto prodejní místo zaslal doporučenou poštou, příp. jiným prokazatelným způsobem. Účinky odstoupení od Smlouvy o zájezdu nastávají dnem prokazatelného doručení odstoupení CK S-GUIDE. Pro účely uplatnění pojistné události vyplývající z pojištění nákladů, souvisejících se zrušením cesty je nutno v případě, že se zákazník nedostaví na letiště, prokazatelně doručit odstoupení od smlouvy CK S-GUIDE, a to co nejdříve, nejpozději v den plánovaného odletu resp. odjezdu. 
cc) Není-li důvodem odstoupení zákazníka od Smlouvy o zájezdu porušení povinností CK S-GUIDE stanovené Smlouvou o zájezdu nebo odstoupí-li CK S-GUIDE od Smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK S-GUIDE odstupné ve výši:
1. 90 a více dnů před zahájením zájezdu 1 000,- Kč
2. 89 - 60 dnů před zahájením zájezdu: 20 % z ceny objednaných služeb, nejméně však 1 000,- Kč
3. 59 - 30 dnů před zahájením zájezdu 40 % z ceny objednaných služeb, nejméně však 1 000,- Kč
4. 29 - 14 dnů před zahájením zájezdu 60 % z ceny objednaných služeb, nejméně však 1 000,- Kč
5. 13 - 7 dnů před zahájením zájezdu 80 % z ceny objednaných služeb, nejméně však 1 000,- Kč
6. méně než 7 dnů před zahájením zájezdu 100 % z ceny objednaných služeb.
dd) CK S-GUIDE má právo jednostranně započíst odstupné se vzájemnou pohledávkou zákazníka na vrácení zálohy nebo zaplacené ceny zájezdu.
ee) Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává den, kdy nastaly účinky odstoupení od Smlouvy o zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu, odletu nebo nástupu na příslušný zájezd, pobyt apod.
ff) Vzniknou-li odstoupením od Smlouvy o zájezdu dle čl. 7.1 písm. cc) těchto Všeobecných smluvních podmínek ze strany zákazníka CK S-GUIDE náklady převyšující částku odstupného, vypočteného dle téhož čl. a písm. Všeobecných smluvních podmínek, je zákazník povinen CK uhradit navíc i tento rozdíl.
gg) Zákazník je oprávněn zrušit svou objednávku dárkového certifikátu na peněžní částku u CK S-GUIDE do tří měsíců od data vystavení certifikátu. Zrušení objednané služby musí být provedeno písemnou nebo elektronickou formou (e-mailem). V případě zrušení objednaného dárkového certifikátu na peněžní částku se účtuje odstupné 10% z ceny objednaných služeb cestovního ruchu, nejméně však 200,- Kč.
 
7.2 Ze strany CK S-GUIDE
aa) CK S-GUIDE může, mimo jiné, odstoupit od Smlouvy o zájezdu v těchto případech:
•před zahájením zájezdu, z důvodů zrušení zájezdu CK S-GUIDE. Zákazník je o takovém zrušení neprodleně informován a je mu nabídnuta nová Smlouva o zájezdu, nejméně v kvalitě odpovídající původní Smlouvě o zájezdu, může-li CK S-GUIDE takový zájezd nabídnout. Zruší-li CK S-GUIDE zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu. Penále CK S-GUIDE neplatí, prokáže-li se, že ke zrušení došlo v důsledku vyšší moci nebo v souladu s § 2528 odst. 1 občanského zákoníku;
•z důvodu porušení povinností zákazníkem. Pokud CK S-GUIDE odstoupí od smlouvy z důvodu chování zákazníka proti dobrým mravům např. tím, že zákazník ohrožuje život a zdraví své případně ostatních zákazníků či pracovníků cestovní kanceláře, hrubým způsobem vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu, pak zákazník nemá nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány, a dále je povinen uhradit CK S-GUIDE veškeré více náklady, které CK S-GUIDE vznikly a případně vzniklou škodu,
•v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým CK S-GUIDE nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. CK S-GUIDE má v tomto případě právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodů vyšší moci je CK S-GUIDE povinna učinit veškerá opatření k dopravení zákazníků zpět do České republiky.
8. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
a) K základním právům zákazníka patří zejména:
•právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb. Pokud bez zavinění CK S-GUIDE zákazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu,
•právo požadovat dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v nabídce CK S-GUIDE, nebo nebyly zákazníkovi sděleny jinak, které se týkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb a které jsou CK S-GUIDE známy,
•právo být seznámen se změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny,
•právo před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy o zájezdu za podmínek uvedených v čl. 7 těchto Všeobecných smluvních podmínek,
•právo písemně oznámit CK S-GUIDE, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná os a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu, dále jen „překnihování”. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a poplatků spojených s překnihováním dle čl. 6 těchto Všeobecných smluvních podmínek, a to vše před zahájením zájezdu,
•právo na reklamaci v souladu s čl. 9 těchto Všeobecných smluvních podmínek,
•právo na ochranu osobních údajů, které uvádí ve smlouvě o zájezdu a v dalších dokumentech, USD platby – terorismus – zadržování platby – možnost poskytnout údaje, předejití podezřelé platby
•právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu doklad o povinném pojištění cestovní kanceláře pro případ jejího úpadku obsahující označení pojišťovny podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události,
•u zájezdů právo na poskytnutí nejpozději 7 dní před zahájením případným soudním jednání, dalších písemných podrobných informací o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK S-GUIDE známy, pokud nejsou již obsaženy v Smlouvou o zájezdu nebo nabídce CK S-GUIDE za současného obdržení platby
b) K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
•poskytnout CK S-GUIDE součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve Smlouvě a předložit doklady požadované CK S-GUIDE pro zajištění zájezdu,
•zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilého účastníka v průběhu zájezdu; obdobně zajistit doprovod, dohled a potřebnou zdravotní péči u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje. Hodlá–li zákazník, který je starší 15 let a mladší 18 let, uzavřít smlouvu o zájezdu a na základě ní čerpat služby bez doprovodu a dohledu zákonného zástupce, je povinen předložit souhlas zákonného zástupce s takovým uzavřením smlouvy a čerpáním služeb,
•zaplatit cenu zájezdu nebo služby cestovního ruchu v souladu s čl. 3, 4 a 5 těchto Všeobecných smluvních podmínek, 
•převzít od CK S-GUIDE doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady, řádně si je překontrolovat,
•mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžadováno), příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují a potřebná víza si na své náklady obstarat,
•dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje, dodržování platné legislativy země pobytu a respektování odlišné skladby obyvatelstva a jiných kulturních zvyklostí. Zákazník je plně odpovědný za své jednání a chování v průběhu zájezdu, event. podnikání v zahraničí bez vědomí CK S-GUIDE. CK S-GUIDE nenese žádnou odpovědnost za následky, které zákazník způsobil vlastní nezodpovědností. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník,
•zaplatit dle uzavřené Smlouvy o zájezdu sjednanou cenu zájezdu a řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny CK S-GUIDE,
•veškeré závady a odchylky od sjednaných služeb reklamovat bezodkladně po jejich zjištění nejlépe na místě a poskytnout součinnost nezbytnou k jejich odstranění, pro průkaznost doporučujeme oznámení provést písemnou formou,
•zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu, dodavatele služeb CK S-GUIDE či ohrozit nebo poškodit jméno CK S-GUIDE),
•uhradit škodu, kterou způsobil např. v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby, zajištěné dle Smlouvy o zájezdu,
•dodržovat pravidla slušného chování, hygieny, nerušit, neomezovat atd. ostatní zákazníky či osoby,
•dbát o řádné a včasné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb,
•řídit se pokyny CK S-GUIDE, dodržovat stanovený program a dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, včetně předpisů dopravců a ubytovatelů.
 
 
c) K základním povinnostem zákazníka právnické osoby dále patří:
•seznámit své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, jakož i s dalšími informacemi, které od CK S-GUIDE obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb,
•v případě, že byl předmětem služeb zájezd, seznámit účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdržel dle čl. 10 těchto Všeobecných smluvních podmínek,
•zabezpečit, aby všichni účastníci plnili povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník
9. REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
a) V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je objektivně nižší, než bylo sjednáno ve Smlouvě o zájezdu, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné smluvní podmínky blíže upravující smluvní ujednání, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Uplatnění reklamace může zákazník provést např. ústně nebo písemně, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu.
b) CK S-GUIDE je povinna přijmout reklamaci ve svém sídle, případně v místě poskytované služby u průvodce nebo jiného CK S-GUIDE pověřeného pracovníka. CK S-GUIDE je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
c) Zákazníkovi se doporučuje při uplatňování reklamace prokázat zakoupení služby, která je předmětem reklamace (stejnopisem Smlouvy o zájezdu, dokladem o úhradě zájezdu či doplňkové služby, apod.). Uplatní-li zákazník na místě v průběhu čerpání služeb právo z odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány nebo které mu již poskytnuty byly, je pověřená osoba CK S-GUIDE povinna po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů. Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od prokazatelného uplatnění reklamace zákazníkem, pokud není se zákazníkem dohodnuta lhůta jiná.
d) Doporučuje se písemné podání reklamace, ve kterém zákazník uvede své osobní údaje, předmět reklamace a požadavek na způsob jejího vyřízení. Jestliže zákazník zároveň předá CK S-GUIDE písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, bude tato skutečnost v reklamačním protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol podepíše pověřená osoba CK S-GUIDE i zákazník. Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto reklamačního protokolu.
e) Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, doporučuje se zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše apod. Umožňuje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit přístup do prostoru, který mu byl pronajat k ubytování, aby se oprávněný pracovník přesvědčil o oprávněnosti reklamace.
f) V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby. Jinak cestovní kancelář poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby. Tím není dotčeno právo zákazníka v případech stanovených v právních předpisech či v případech výslovně sjednaných s CK S-GUIDE od Smlouvy o zájezdu odstoupit.
g) CK S-GUIDE nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných ve Smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě samém u hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se taktéž nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost CK S-GUIDE není v těchto případech dána ze zákona.
h) Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK S-GUIDE (tzv. vyšší moc neboli vis maior) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK S-GUIDE zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.
i) Náhrada škody, týkající se letecké dopravy, je omezena v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána. V letecké přepravě se tak odpovědnost za škodu řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28. 5. 1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne 13. května 2002.
j) CK S-GUIDE neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat nebo byla-li škoda způsobena z důvodů vyšší moci.
k) V otázkách reklamace a odpovědnosti za vady zde vysloveně neuvedených platí ustanovení českých platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, předpisů Evropských společenství/ Evropské unie, mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, na jejichž text se tímto odkazuje.
l) Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dle zákona o ochraně spotřebitele: je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz
10. POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ
a) CK S-GUIDE je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/1999 Sb., v platném znění, uzavřenu pojistnou smlouvu, na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK S-GUIDE z důvodu svého úpadku:
•neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu,
•nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo
•nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.
b) CK S-GUIDE je povinna předat zákazníkovi současně se Smlouvou doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy. 
11. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ZÁKAZNÍKA
a) CK S-GUIDE může zákazníkům zajistit pojištění pro případ úrazu, smrti, pro případ poškození, zničení nebo odcizení zavazadel a věcí osobní potřeby, pro případ odpovědnosti za škody způsobené zákazníkem a pro případ stornování objednaných služeb ze strany zákazníka. Pojištěný zákazník je klientem pojišťovny Allianz.
b) Před uzavřením pojištění je zákazník povinen prostudovat Všeobecné pojistné podmínky a Zvláštní pojistné podmínky pojišťovny. CK S-GUIDE je povinna zákazníka o těchto podmínkách před uzavřením pojistné smlouvy informovat. Výluky z pojištění, postup v případě pojistné události a její likvidace se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami, Zvláštními smluvními podmínkami a vnitřními předpisy pojišťovny.
c) Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem/pojištěným a pojišťovnou a CK S-GUIDE je prostředníkem při sjednání pojistné smlouvy. V případě pojistné události z pojištění stornovacích poplatků je zákazník povinen do následujícího pracovního dne informovat CK S-GUIDE a bez zbytečných odkladů pojistnou událost písemně ohlásit pojišťovně.
d) Pokud není uvedeno jinak, pojištění není zahrnuto v ceně objednaných služeb.
12. DALŠÍ PODMÍNKY
12.1 Ubytování
a) Zákazník se při přihlašování a odhlašování musí řídit ubytovacími podmínkami a během pobytu dodržovat ubytovací řád. Způsobí-li zákazník na místě pobytu svým jednáním škodu, je tuto povinen poškozenému na místě uhradit. Za nesplnění této povinnosti nebo za sankce za nedodržování ubytovacího řádu nenese CK S-GUIDE zodpovědnost.
b) Zákazník může volně využívat služeb ubytovacího zařízení, jestliže jsou služby započítány v ceně, v ostatních případech výhradně na své náklady. Veškeré účty za poskytnuté služby je zákazník povinen uhradit před odjezdem z ubytovacího zařízení.
c) V případě zprostředkování ubytování prostřednictvím společnosti Interhome s.r.o. nese veškerou zodpovědnost za služby s tímto spojené cestovní agentura Interhome s.r.o. (IČ: 607 18 072).
12.2 Doprava
a) Ceny uvedené CK S-GUIDE v internetovém katalogu či v nabídkovém listě nezahrnují dopravu, pokud není uvedeno jinak. CK S-GUIDE neručí za případné zpoždění (např. kvůli počasí, z technických důvodů apod.).
b) Maximální povolená rychlost autobusů v zahraničí je 80 km/h. V průběhu dopravy jsou pravidelné přestávky (zpravidla každé 3-4 hod.).
c) Podnapilé osoby má řidič nebo vedoucí zájezdu právo vyloučit z přepravy bez nároku na náhradu. Způsobí-li přepravovaná osoba na vybavení autobusu škodu, je povinna tuto na místě uhradit.
12.3 Služby, které nejsou zájezdem
a) Je-li předmětem smluvního vztahu zajištění pouze jednotlivých služeb v oblasti cestovního ruchu, např. letenek, trajektových lístků, pronájem auta, vyřízení víza apod., není dodání takovýchto služeb považováno za zájezd. Pro smluvní vztahy dle tohoto článku platí přiměřeně pouze ustanovení čl. 1, 2, 3, 8, 13, 14, 15, 16 a 17. Pro případ zrušení objednaných služeb analogicky také čl. 7 odst. 1 písm. bb) a cc) Všeobecných smluvních podmínek, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak. Ostatní ustanovení Všeobecných smluvních podmínek se pro takové smluvní vztahy nepoužijí.
b) Pro stanovení poplatku za zajištění služeb, které nejsou zájezdem, se použije platný Ceník za zprostředkování služeb.
 
13. FORMA KOMUNIKACE
a) Účastníci smluvních stran mezi sebou komunikují elektronicky (e-mailem), prostřednictvím faxu nebo telefonicky. U poštovního styku je doručovacím místem na straně zákazníka adresa uvedená ve Smlouvě a na straně CK S-GUIDE je doručovací adresou Erbenova 8, 602 00 Brno.
b) CK S-GUIDE zákazníkovi poskytne všechny potřebné cestovní informace poté, co zákazník uhradí doplatek za objednané služby cestovního ruchu, avšak nejpozději do 7 dnů před zahájením zájezdu. Je-li Smlouva o zájezdu uzavřena v době kratší 7 dní před zahájením zájezdu, poskytne CK S-GUIDE potřebné cestovní informace v den uzavření Smlouvy o zájezdu. 
14. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ
 
a) Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
b) Zákazník bere na vědomí, že CK S-GUIDE zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne CK S-GUIDE v souvislosti s jednáním o Smlouvě, jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které CK S-GUIDE shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Zpracovávány budou zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, státní občanství, kontakt na blízké osoby, bankovní spojení, evidence plateb.CK S-GUIDE při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků. 
c) Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout CK S-GUIDE své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna Smlouva
d) CK S-GUIDE bude shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě. 
e) Osobní údaje zákazníka bude CK S-GUIDE shromažďovat a zpracovávat pouze k následujícím účelům:
i. poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejícím, včetně jednání o Smlouvě či její změně a plnění Smlouvy;
ii. ochrana práv a právem chráněných zájmů CK S-GUIDE; 
iii. dodržení právní povinnosti CK S-GUIDE stanovené obecně závazným právním předpisem (např. povinnost CK S-GUIDE uchovávat daňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty); a
iv. marketingové a obchodní účely. 
f) K marketingovým a obchodním účelům podle článku 14 písm. d) (iv.) mohou být osobní údaje zákazníka zpracovávány pouze za předpokladu, že zákazník nevyjádří svůj nesouhlas (předem či následně) s takovým postupem. Neudělí-li zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely v širším rozsahu, mohou být k tomuto účelu zpracovávány pouze osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa a email zákazníka. 
g) Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:
i. k účelu podle článku 14 písm. d) (i.) budou osobní údaje zákazníků zpracovávány pouze do konce obchodního roku, ve kterém dojde ke splnění příslušné Smlouvy (nebo jejímu zániku z jiného důvodu);
ii. k účelu podle článku 14 písm. d) (ii.) budou osobní údaje zpracovávány pouze (i) do konce 5. kalendářního roku následujícího po splnění příslušné Smlouvy (nebo jejího zániku z jiného důvodu); a (ii) pokud zákazník v uvedené době zahájí proti CK S-GUIDE soudní řízení, po dobu trvání takového soudního řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení; 
iii. k účelu podle článku 14 písm. d) (iii.) budou osobní údaje zpracovávány pouze po dobu trvání příslušné právní povinnosti CK S-GUIDE;
iv. k účelu podle článku 14 písm. d) (iv.) budou osobní údaje zpracovávány pouze do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním. 
h) Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po uplynutí doby zpracování podle článku 14 písm. f) budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifikátorů (všech či některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobního údaje
i) Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, případně jiné Smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny….). Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. Zejména se jedná o následující příjemce:
i.) provozovatel zařízení, ve kterém má být zákazník ubytován nebo agentura, u které je služba cestovního ruchu rezervovaná,
ii.) poskytovatel služeb letecké přepravy;
iii.) pojišťovna spolupracující s CK S-GUIDE, pokud byla se zákazníkem sjednána služba cestovní pojištění;
iv.) zastupitelský úřad cizího státu, pokud byla se zákazníkem sjednána služba zajištění víza. 
j) Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým CK S-GUIDE uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osoby, které zákazníkům poskytují delegátský servis a obchodní zástupci CK S-GUIDE. 
k) Zákazník bere na vědomí, že CK S-GUIDE může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. 
l) CK S-GUIDE vždy zajistí bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání třetí osobě. 
m) Zákazník má právo požádat CK S-GUIDE o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů. Informace bude zákazníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu; za poskytnutí informace je CK S-GUIDE oprávněna požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Dotazy ohledně zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu info@sguide.cz.
n) Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že CK S-GUIDE provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat CK S-GUIDE o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby CK S-GUIDE odstranila takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost uživatele shledána oprávněnou, CK S-GUIDE závadný stav neprodleně odstraní. 
o) Podpisem Smlouvy zákazník stvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku. V případě, že zákazník uzavírá Smlouvu i ve prospěch třetích osob, podpisem Smlouvy potvrzuje, že je oprávněn poskytnout CK S-GUIDE jejich osobní údaje. Zákazník jako subjekt údajů podpisem Smlouvy stvrzuje, že bude spolucestující osoby či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli)
p) Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke konkrétnímu, specifickému účelu, např. věrnostní program. Cestovní kancelář je oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto souhlasu.
Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) a poučení o právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů“ jsou uvedeny na jednotlivých prodejních portálech CK S-GUIDE – uvedeny na jednotlivých prodejních portálech, přístupných z www.sguide.cz. 
15. NEPLATNOST JEDNOTLIVÝCH USTANOVENÍ
a) Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení smlouvy o zájezdu, těchto Všeobecných smluvních podmínek, Přepravních podmínek nebo jiných podmínek, které tvoří součást smlouvy o zájezdu, neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy o zájezdu, Všeobecných smluvních podmínek, Přepravních podmínek nebo jiných podmínek, které tvoří součást smlouvy o zájezdu.
16. POVINNOST CK S-GUIDE INFORMOVAT ZÁKAZNÍKY O IDENTITĚ LETECKÉHO DOPRAVCE
a) Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. 12. 2005, o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES je CK S-GUIDE povinna zákazníka informovat o identitě leteckého dopravce: 
•v případě, že je dopravce znám, informuje CK S-GUIDE zákazníka o identitě skutečného dopravce již při rezervaci, 
•v případě, že v okamžiku rezervace ještě není znám skutečný letecký dopravce, informuje CK S-GUIDE zákazníka o jménu dopravce, který pravděpodobně let uskuteční. Jakmile bude totožnost dopravce známa, bude informace o totožnosti dopravce předána zákazníkovi,
•v případě, že dojde ke změně leteckého dopravce po rezervaci, přijme CK S-GUIDE veškerá opatření, aby byl zákazník o změně informován v co nejkratší době. Zákazník musí být v každém případě informován při odbavení nebo v případě, že pro navazující let není odbavení vyžadováno, při nástupu na palubu. 
b) CK S-GUIDE na svých webových stránkách v kategorii „Letecká doprava“ (http://www.sguide.cz) zveřejňuje aktualizovaný seznam leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v EU (tzv. „černou listinu“) jakož i seznam dopravců, kteří podléhají provozním omezením.
c) V případě, že byl stávající nebo nový dopravce přidán na černou listinu, je CK S-GUIDE povinna zákazníkovi poskytnout právo na náhradu nebo přesměrování podle článku 8 nařízení (ES) č. 261/2004, jestliže se zákazník v případě, kdy let nebyl zrušen, rozhodne tímto spojem neletět.
17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
a) Tyto Všeobecné smluvní podmínky se vztahují na všechny služby poskytované CK S-GUIDE. Odchylná ujednání ve Smlouvě nebo ve zvláštních podmínkách přiložených ve Smlouvě mají přednost před zněním Všeobecných smluvních podmínek. Zákazníci potvrzují podpisem Smlouvy, případně učiněním objednávky zájezdu (není-li smlouva uzavřena písemnou formou) že jsou jim Všeobecné smluvní podmínky, katalog, případné dodatečné nabídky, Přepravní podmínky a případné zvláštní podmínky, kterou jsou nedílnou součástí Smlouvy známy, rozumějí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají.
b) Veškeré údaje a pokyny obsažené v případném katalogu a ceníku CK S-GUIDE o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku a cestovní kancelář si vyhrazuje právo jejich změny, nejlépe pokud je to možno do doby uzavření Smlouvy se zákazníkem. Pokud dojde ke změnám uvedených skutečností, CK S-GUIDE přijme taková vhodná opatření, aby byl zákazník se změnami seznámen již v době nabídky služeb. U Smluv již uzavřených cestovní kancelář informuje zákazníka vhodným způsobem o těchto změnách ve lhůtách stanovených právními předpisy nebo těmito Všeobecnými smluvními podmínkami s důsledky z toho vyplývajícími. Aktuální informace známé CK S-GUIDE jsou uvedeny na internetových stránkách www.sguide.cz.
 
V Brně, 25. května 2018